1. The main library of N.I. Lobachevski State University of Nizhny Novgorod ( Nizhny Novgorod, Russia)
 2. The library of Altai State University ( Barnaul, Russia)
 3. The library of Vologda State Technical University (Vologda, Russia)
 4. The zonal research library of Voronezh State University ( Voronezh, Russia)
 5. The Ukraine State Research Library ( Kiev, Ukraine)
 6. The Research Library of  Izhevsk Technical University (Izhevsk, Russia)
 7. The Research Library of Ural State University ( Yekaterinburg, Russia)
 8. The Research Library of Ural State Technical University (Yekaterinburg, Russia)
 9. The Library of Ivanovo State University of Chemical Technology (Ivanovo, Russia)
 10. The Library of Irkutsk State Technical University (Irkutsk, Russia)
 11. The Library of Mari State University (Ioshkar Ola, Russia)
 12. The N.I. Lobachevski Research Library of  Kazan Federal University (Kazan, Russia)
 13. The Research Library of Kazan State Technical University (Kazan, Russia)
 14. The Library of Kuban Technical University ( Krasnodar, Russia)
 15. The Library of Siberia Technical University (Krasnoyarsk, Russia)
 16. The National Library of Belorussia (Minsk, Belorussia)
 17. The Central Polytechnic Library (Moscow, Russia)
 18. The State Public Scientific Technological Library (Moscow, Russia)
 19. All-Russia Institute of Scientific and Technical Information (VINITI) (Moscow, Russia)
 20. The Research Library of  Moscow State Technical University (Moscow, Russia)
 21. The Russian State Library ( Moscow, Russia)
 22. The Library of Chelyabinsk State Technical University (Chelyabinsk, Russia)
 23. The Library of Novgorod State University (Novgorod, Russia)
 24. The Library of Orel Technical University (Orel, Russia)
 25. The Research Library of A.M. Gorky State University of Perm (Perm, Russia)
 26. The Library of Perm State Technical University (Perm, Russia)
 27. The Research Library of  O.V. Kuusinen State University of Petrozavodsk (Petrozavodsk, Russia)
 28. The Library of Rostov State University (Rostov-on-Don, Russia)
 29. The Research Library of Samara State Technical University (Samara, Russia)
 30. The Research Library of N.G. Chernishevsckiy State University of Samara (Samara, Russia)
 31. The Research Library of Tver Polytechnic University (Tver, Russia)
 32. The Library of Bashkiria State University (Ufa, Russia)
 33. The Research Library of Tomsk State Polytechnic University (Tomsk, Russia)
 34. The Research Library of Tula Polytechnic University (Tula, Russia)